Header ZPNEGAR
زمین پی جویان نگار | ایجاد، مدیریت و انتشار اطلاعات مکانی و زمین شناسی

ما چه خدماتی را ارائه می نماییم؟

ما در زمین پی جویان نگار برای دستیابی به هدف هر پروژه، بر اساس نیاز و هدف مشخص توسط کارفرما، پروژه های اکتشافی، داده کاوی و اطلاعات مکانی مرتبط را طراحی، اجرا و مدیریت نموده تا در نهایت نتیجه مطلوب و با کیفیتی ارائه شود. این شرکت در راستای افزایش دانش متخصصین معدنی کشور اطلاعات مورد نیاز زمین شناسان و مهندسین معدن را ارائه می نماید. داده های مکانی و زمین شناسی، منابع علمی و دور۰های آموزشی از طریق بانک اطلاعاتی و فروشگاه سایت قابل تامین می باشند. 

مجله زمین پی جویان نگار